Header dummy image
 
mdo-logo-mask
mdo-logo-mask
 

Privacy Policy

Privacy Notice MDO Group

www.mdogroup.eu (“de Website”) wordt beheerd door MDO Group B.V. De Website wordt aangeboden vanuit België door de MDO Group B.V. (“onze” en “wij”). Wij zijn een in België gevestigd bedrijf. We zijn gevestigd in de Ballingsweg 9, 9620 Zottegem en ons BTW nummer is BE 867 447 343. Per e-mail kun je ons bereiken op info@mdogroup.eu of per telefoon op +3292690688.

Het is mogelijk dat dit beleid af en toe wordt gewijzigd door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen en na te gaan of deze voor u aanvaardbaar zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s vragen wij u echter om persoonsgegevens mee te delen

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is. Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt via het contactformulier van de website, per mail of op papier (vb. business card). Het gaat over uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw functie (in het geval u deze website gebruikt namens uw werkgever), uw telefoonnummer(s), geslacht (aanspreking), uw persoonlijke of professionele interesses, uw demografische gegevens, het IP-adres van je computer en uw ervaringen of vragen met betrekking tot onze producten en/of diensten.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, of seksuele geaardheid.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Bij een informatie-aanvraag vragen we minimale gegevens op om contact met je op te nemen teneinde de gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken.

We vragen ook of we je nadien mogen contacteren om je te kunnen informeren over onze activiteiten.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van diensten die je bestelt hebt, de promotie van andere producten en diensten die wij leveren, het naar uw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek om ons in staat te stellen onze producten en onze diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren.

Wat met anonieme gegevens?

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische informatie (op basis waarvan u niet kan worden geïdentificeerd) verzamelen. Een voorbeeld is de domeinnaam van een andere website die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Wij verzamelen dergelijke gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de

gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar uw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

 • wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze werknemers, medewerkers,agenten, onderaannemers, leveranciers of commerciële partners toe te laten ons eendienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten.
 • wanneer wij van mening zijn dat de mededeling van persoonsgegevens aan andere vennootschappen, financiële instellingen of instellingen ter handhaving van de wetnoodzakelijk of wenselijk is in het kader van fraudepreventie of opsporing ervan;
 • aan onze professionele adviseurs;
 • aan de koper of potentiële koper van onze vennootschap;
 • indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven of indien het bij wet is vereist of toegestaan.

Elke verspreiding door ons van uw persoonsgegevens aan een zorgvuldig geselecteerde derde of aan één van de derden vermeld in bovenstaande lijst, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Wij verzekeren er ons immers van dat er contractuele bepalingen zijn voorzien die er voor zorgen dat derden uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument, en

de beveiligingsvoorzieningen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens meedelen aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.

Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ons te verzekeren dat onze werknemers en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een gepaste vorming volgen zodat zij deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en met onze verplichtingen onder de Belgische privacywet.

Bij niet-betaling van een factuur, ondanks aanmaningen, kan de factuur samen met de nodige (persoons)gegevens worden overgemaakt aan een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder, om ze via de gerechtelijke weg te innen.

Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

We doen alle nodige inspanningen om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Al onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend.

We slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. De persoonsgegevens die je ons meedeelt, worden opgenomen en verwerkt in het softwaresysteem dat zich op onze beveiligde server bevindt en enkel toegang biedt aan

onze medewerkers die hiervoor bevoegd zijn. Bovendien gebruiken wij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om je persoonsgegevens te beschermen.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Dat hangt ervan af. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 • Om onze diensten en ondersteuning te kunnen blijven garanderen.
 • Bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (boekhoudkundige,fiscale, juridische).

Indien het niet strikt noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren zoals hierboven aangegeven, zullen na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en), de persoonsgegevens worden geanonimiseerd of definitief worden verwijderd.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.


Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Applicatie.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Cookies en webbakens

Voor details omtrent het gebruik van cookies en webbakens op onze websites kan u terecht op onze cookie-policy.

Je rechten en hoe je deze kan uitoefenen

 1. Je hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen
  Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail via info@mdogroup.eu. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van je gegevens.
 2. Je hebt recht op aanpassing
  Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten op info@mdogroup.eu. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.
 3. Je hebt recht om je voorkeuren aan te passen
  We houden je regelmatig op de hoogte van nieuwe diensten of producten via nieuwsbrieven of per mail via info@mdogroup.eu. Wil je dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct kan afmelden of je voorkeuren aanpassen.
 4. Je hebt recht op schrapping
  Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan je ons een mail sturen via info@mdogroup.eu en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig gewist (In sommige gevallen betekent dit ook dat wij niet langer in staat zullen zijn bepaalde van onze diensten of ondersteuning te garanderen)
 5. Je hebt recht op verzet
  Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten of wettelijke of juridische verplichtingen) of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.
 6. Je hebt recht een klacht in te dienen
  Indien je van oordeel bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens geschonden zijn, kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.
 7. Bij wie kan je je rechten uitoefenen of je vragen stellen over ons privacy beleid?
  Stuur een mail naar info@mdogroup.eu